Các bản hợp đồng luôn nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện được đặt ra phải tuân theo pháp luật và được giải thích bằng các điều luật. 

Khi soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh, trước tiên phải khái quát các đề mục trong hợp đồng theo trình tự sau: tiêu đề; lời giới thiệu; lời tựa. 

1. Tiêu đề:

Tiêu đề gọi là Agreement hoặc Contract đều có thể được dùng để chỉ hợp đồng nói chung. Sales Agreement, License Agreement, Loan Contract là tên gọi của bản hợp đồng đề cập đến nội dung, hình thức kinh doanh cụ thể của hợp đồng đó.

2. Lời giới thiệu:

Phần này ghi ngày tháng, các bên tham gia hợp đồng, nơi chốn, nội dung cơ bản của bản hợp đồng.

Trong hợp đồng bằng tiếng Anh, lời giới thiệu thường bắt đầu bằng “This Agreement” (hoặc “Contract”) và các bên tham gia hợp đồng là chủ thể của hợp đồng.

Ngày tháng ghi trong hợp đồng là ngày tháng mà các bên tham gia hợp đồng bắt đầu ký kết. Dựa vào ngày tháng này, bạn sẽ biết được thời hạn bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng. Chẳng hạn, thời hạn bắt đầu khi quyết định các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng được viết: “This Agreement shall become effective on the day and year first above written, and continue for 5 years therefrom”, dịch là “Hợp đồng này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày và năm được viết đầu tiên ở trên, và tiếp tục có hiệu lực trong 5 năm tính từ ngày nay.”

Kế đến là tên của các bên tham gia hợp đồng và địa điểm hoạt động kinh doanh chính “principal office(s), principal place of business.

Bí quyết viết hợp đồng bằng tiếng Anh

3. Lời tựa:

Sau lời giới thiệu là lời tựa. Whereas được đặt ở đầu câu nên được gọi là “Whereas Clause” (điều khoản Whereas). Bản thân từ “Whereas” không có ý nghĩa gì đặc biệt. Ở đây, ta chỉ cần ghi đơn giản về bối cảnh và điều kiện dẫn đến việc ký kết hợp đồng. Lời tựa này không có hiệu lực về mặt pháp lý nhưng chỉ dẫn đến giải thích các điều khoản và điều kiện hợp đồng và có hiệu lực một cách gián tiếp. 

  • Điểm cần chú ý:

“Now, Therefore” có nghĩa là Hiện nay. “in consideration of” có nghĩa là đánh giá, xem xét. Đánh giá quan hệ giữa các bên tham gia hợp đồng là một trong những điều kiện quan trọng cần chú ý khi soạn hợp đồng.

Phần này muốn hướng dẫn cho các biết những bước đầu căn bản để mở đầu một bản hợp đồng như thế nào. Vì những đoạn mở đầu rất quan trọng để gây ấn tượng cho đối tác, để họ thấy bạn là một người hợp tác chuyên nghiệp. Tham khảo thêm tại đây.